Informacje podstawowe 

 

 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
przyjmowanie dokumentów do godz. 14:00
ul. Kwiatkowskiego 60, 81-127 Gdynia

Graniczny Lekarz Weterynarii:
lek wet. Hanna Łubińska, tel: +48 58 621 38 40

Sekretariat:
tel: +48 58 621 38 60, fax: +48 58 621 38 43
e-mail: gdynia.griw@wetgiw.gov.pl

Urzędowi Lekarze Weterynarii:
tel: +48 58 621 51 26, +48 58 621 38 41
fax: +48 58 627 41 87

Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni, jako organ niezespolonej administracji rządowej działającej w województwie pomorskim w ramach swojej kompetencji rzeczowej i miejscowej realizuje zadania podstawowe wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2004 Nr 33 poz. 287 z późn. zmianami) z zakresu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego oraz w zakresie higieny i urzędowej kontroli pasz oraz dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt w szczególności przez:

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w tym zakresie
  • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz paszach
  • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej (TRACES, RASFF)

Terytorialny zakres działania Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdyni obejmuje port morski Gdynia (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz  siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz.U. nr 200 poz. 2057 z późn. zmianami).

 


Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni wykonuje swoje zadania przy pomocy Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdyni, którego jest kierownikiem.
Szczegółową organizację, tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdyni określa Zarządzenie nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dziennik Urzędowy Min. Rol. i R.W z 2010 r. nr 3, poz. 3) oraz regulamin organizacyjny ustalony zgodnie z wymogami paragrafu 5 powyższego zarządzenia przez Granicznego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii.

 


Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

 


W ramach inspektoratu w porcie morskim Gdynia funkcjonuje graniczny posterunek kontroli weterynaryjnej (BIP Gdynia, nr TRACES: PL GDY 1) zatwierdzony na podstawie przepisów Unii Europejskiej do przeprowadzania kontroli przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego (Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES. Zgodnie z kompetencją zawartą w prawodawstwie krajowym (Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. Dz. U. nr 114 poz. 1045 z późn. zmianami) Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni prowadzi również graniczne kontrole przesyłek pasz wprowadzanych na terytorium Wspólnoty Europejskiej (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych, Dz.U.07.124.863 z późn. zmianami).

 


Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni jest organem Inspekcji Weterynaryjnej I instancji (według kodeksu postępowania administracyjnego), podległym Głównemu Lekarzowi Weterynarii w Warszawie jako organowi II instancji.

Adres Korespondencyjny Urzędu:
Podmiot: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni
Adres: ul. Kwiatkowskiego 60, 81-127 Gdynia

Godziny Otwarcia:

Dane Kontakowe:
Telefon: +48 58 621 38 60
Fax: +48 58 621 38 43
Email: gdynia.griw@wetgiw.gov.pl
Adress www: Kliknij
Adress esp: Kliknij

Dodatkowe Dane:
Nip:
Regon:

 


Liczba odwiedzin : 7061
Podmiot udostępniający informację : Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Maria Gołębiewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Techniczny
Czas wytworzenia: 2015-04-22 00:00:00
Czas publikacji: 2015-04-27 16:00:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak